กระดานถามตอบ (WEBBOARD)

RSO ระดับต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ


ผมได้รับฟังคำบ่น จาก ผู้สมัครเข้าสอบ RSO ที่จัดสอบ โดย ปส. ว่า


"ทำไมไม่มีแนวข้อสอบ หรือตัวอย่างข้อสอบเลย"คำถามเหล่านี้ มีคำตอบแล้ว โปรดติดตามอ่าน ตอนต่อไป


 

ขอเริ่มที่


1. วัฒนธรรมความปลอดภัยก็แล้วกันครับ


อันดับแรก คือ ตัวองค์กรและแต่ละบุคลากรจะต้องมีทัศนคติในการให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในเรื่องต่างๆแต่ละด้านสอดรับกับผลที่จะตามมา


ต่อมา คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการความปลอดภัย  ต้องไม่ลําพองใจต่อความ สําเร็จของการป้องกันอุบัติเหตุที่ผ่านมา  จากนั้น


ควรสร้างบรรยากาศสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติในการแสดงความรับผิดชอบและความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
  บุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย ต้องมีความเข้าใจที่เหมาะสม
 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  ด้วยความระมัดระวัง สุขุมรอบคอบ
ด้วยความรู้ที่เพียงพอ มีความสามารถในการวินิจฉัย
และความตระหนักในภาระหน้าที่รับผิดชอบที่เพียงพอ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
 ต้องมีการรายงานและต้องแบ่งปันประสบการณ์นั้นให้ได้รับทราบกันไปทั่วทั้งองค์กร
  ท้ายสุดคือ การปฏิบัติการที่ดีของแต่ละบุคคล
เป็นปัจจัยสําคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัย แต่กระนั้นก็อาจไม่เพียงพอ
 เพราะผู้นําไปปฏิบัติอาจนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
จึงมีความจําเป็นต้องจําแนกขอบเขตความเสี่ยง
 และปฏิบัติไปด้วยความระมัดระวัง


....


สรุป ในองค์รวมนั้น วัฒนธรรมความปลอดภัย คือ การควบรวมคุณค่า มาตรฐาน
จริยธรรม และบรรทัดฐานของพฤติกรรมที่ยอมรับได้
 โดยมุ่งหมายให้เกิดการยึดมั่นในระเบียบวินัยส่วนบุคคล
 เพื่อยกระดับเรื่องความปลอดภัย
ที่นอกเหนือไปจากข้อกฎหมายและข้อกําหนดของการกํากับดูแลวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น
 
จะต้องผสานให้ความคิดและการกระทําของแต่ละบุคคลในทุกระดับขององค์กรไปด้วยกัน
  

 

คัดลอก มาจาก บทความของ ผชช.สมบุญ ครับ


 

 

ตอนต่อไป ขอกล่าวถึง


2. คู่มือความปลอดภัยทางรังสี หรือ แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี  หรือ
Radiation Safety Manual  จะมีกำหนดไว้ ในกฏกระทรวงฯ
ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องจัดให้มี คู่่มือ ดังกล่าว
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมี RSO
ทำหน้าที่้เป็นผู้ควบคุมให้กิจกรรมต่างๆในองค์กร
เป็นไปตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี คือเป็นไปตามคู่มือดังกล่าว
คู่มือต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เชิญสอบถาม Google เอาเองได้เลยครับ


 


3. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี
 ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.  ๒๕๐๔  ประกาศ ณ
วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  


ซึ่งในประกาศ ฉบับนี้ ได้กำหนดเนื้อหาไว้ 8 ข้อ  คือ 


พ.ป.ส. ๙(๔)-ปร.๑-๐๑ มาตรฐานการป้องกันรังสี


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑ การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒ การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๓-๐๑ เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๔-๐๑ บริเวณรังสี


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑ เกณฑ์ปลอดภัย


พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๖-๐๑ หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี


 


 


หากเพื่อนๆ ได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ จะทราบว่า  มาตรฐานมาตรฐานการป?องกันรังสี


การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี


การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี


เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี


บริเวณรังสี


เกณฑ์ปลอดภัย


หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี

 

ดังนั้น  จะเห็นว่า การสะสมความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เป็นหน้าที่
ของ RSO ที่ต้องทราบ และก็เป็นแนวข้อสอบ ที่กำหนดว่า RSO
ต้องทราบเรื่องใดบ้าง


ข้อสุดท้ายในเรื่อง หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี ก็เป็นความรู้หนึ่งที่ RSO ต้องเตรียมการสอน ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ในองค์กรของตนเองธงชัย สุดประเสริฐ / 3/6/2019 1:05:07 PM

สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ