นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วรางคณา ชัชเวช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Warangkana Chatchawet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-2000 
  • Email : wchatchawet@hotmail.com