นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วิลาวัลย์ สมยาโรน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วิลาวัลย์ สมยาโรน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Wilawan Somyaron
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -