นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ลือชา ลดาชาติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ลือชา ลดาชาติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof.Dr. Luecha Ladachart
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -