นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Wisanee Yingprasert
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • Email : wissaneey@hotmail.com