นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Wachirawut Tamviset
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทรศัพท์ : 0-4336-2188-90
  • อีเมล : twachi@kku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สนใจ
Compuper Programming Language Software Engineering Web and Internet Technology Database
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสกัดความรู้จากเวิลด์ไวด์เว็บ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 กฤตวยาน์ ทองคู่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กชณิช วรรณโกษฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ภราดร สุรีย์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปิติพงษ์ ยอดมงคล อาจารย์, คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สารภี ไชยรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 Hai Quoc Le ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2539 ปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี - วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-01-30 16:06:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:50:42