นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Kornkanok Ingkaninan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-961860
  • อีเมล : k_ingkaninan@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเวท
เรื่องที่สนใจ
- phytochemistry - phytochemical analysis and isolation of active compounds from plant extracts guided by bioassays such as radioligand-receptor-binding assays and enzymatic assays – Research and development of Natural Health Products – Lead finding from natural sources such as AChE inhibitors, PDE-5 inhibitors, antioxidant and antiandrogen – Phytochemical analysis and quality control of herbal medicines
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาวัตถุดิบและสารสกัดกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาวิธีการแยกสารและจัดทำสารมาตรฐาน (Working Standard) แคนนาบินอยด์จากกัญชา 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การวิจัยพัฒนาสารสกัดสักเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม ระยะที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของผมและผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากสัก 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศระยะ ๔ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อการค้นพบและพัฒนาอาหารฟังก์ชัน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทยในอาสาสมัคร 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการทำให้เกิดความเครียดโดยการจำกัดการเคลื่อนไหว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การวิจัยพัฒนาสารสกัดสักเพื่อใช้ในการรักษาผมร่วง ระยะที่ 1: การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสักที่เกี่ยวข้องกับการต้านผมร่วง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาเขียวเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรพรมมิ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบมะรุมในเซลล์ keratinocytes 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 การพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์สเตอรอยด์ไฟว์แอลฟารีดักเทสด้วยเครื่องแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอส 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 การศึกษาคุณสมบัติเคมีกายภาพและการซึมผ่านผิวหนังของสารสกัดใบกฤษณาและแมงจิเฟอริน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและความดันปอดสูง 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
25 การศึกษาเมตาบอไลท์ของ Bacopaside I สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพรมมิในหลอดทดลอง และสัตว์ทดลอง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของขนรักแร้ที่มีว่านมหาเมฆเป็นองค์ประกอบ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอคูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การศึกษาสารต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟฟ์จากสมุนไพรไทย(นางสาวประภาพรรณ เต็มกิจถาวร) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนจากแหล่งธรรมชาติและการสังเคราะห์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การศึกษาสารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสในพืชและสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนในว่านมหาเมฆ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อราจากรากสามสิบ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อการ shatavarin IV เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพราก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรี เพื่อควบคุมคุณภาพ และปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำระยะที่ 4 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากแหล่งธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ในการต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสจากแหล่งธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การศึกษาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลินเอสเตอเรสจากสมุนไพรในกลุ่มพืชตระกูล Stephania และอนุพันธ์ที่เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในกวาวเครือดำ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 การศึกษาโครงการย่อย 1 สารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในว่านมหาเมฆ : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาปัจจัยในการเก็บเกี่ยวที่มีผลกับปริมาณของ Saponins ในพรมมิ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -โครงการบริหารงานวิจัย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การแยกหาสารต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเลสจากรากพุดซ้อน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟฟ์ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การตรวจหาสารสกัดจากพืชที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การพัฒนาวิธีการแยกและบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในสารสกัดจากพืชอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการต่อเครื่องตรวจวัดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเข้ากับเครื่องแยกของเหลวด้วยความดันสูง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วัน และบาโคพาไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอลต่อบาโคพาไซด์วันและบาโคไซด์เอทรีเพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรพรมมิ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นาสมุนไพรบำรุงความจำ (ระยะที่ 3) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรหม่อนเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 การพัฒนาวิธีการสกัดและควบคุมคุณภาพของพืชสมุนไพรขิง พริกไทย และดีปลี 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก ที่มีสารสกัดจากใบฝรั่ง 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารกลุ่มโพลีฟินอลจากชาเขียว ในตำรับยาครีม ในการผ่านผิวหนังของหนู 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ทวนธน บุญลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อนงค์ ตีระวนิชพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ขวัญชญานวิศ มาชะนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สมาวดี เปลี่ยนวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พุทธิพร คงแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นภัสสร ฉันทธำรงศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/03/2533 28/05/2535 โรงพยาบาลทรายมูล ยโสธร เภสัชกร
12/06/2537 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ เภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 ปริญญาเอก Mathematics and Natural Sciences Pharmacognosy Leiden University

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-11 17:04:39

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-10-03 10:22:16