นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.นพ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.นพ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Surasak Sangkhathat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7445-5000
  • อีเมล : surasak.sa@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบนิวคลีโอไทด์เดี่ยวบนยีน ADD3 และ MUC6 กับโรคท่อน้ำดีตีบแต่กำเนิด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 แหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ระดับของ Leptin และ Adiponectin ในกระบวนการพัฒนามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ความสัมพันธืระหว่างระดับความเหลืองของอุจจาระที่วัดได้จากภาพถ่ายกับระดับบิลิรูบินในอุจจาระของผู้ป่วยเด็กซึ่งมีภาวะดีซ่านจากทางเดินน้ำดีอุดกัน 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การแยกแยะสายพันธุ์และการตรวจหาเชื้อ Clostridium difficile ที่รวดเร็ว ทางอณูวิทยา 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ผลของแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการแบ่งตัวของเซลล์สร้างเส้นใยจากเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเบาหวาน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 อุบัติการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของยีน c-KIT และ PDGFRA ในโรคเนื้องอกของกระเพาะอาหารและลำไส้ในภาคใต้ของประเทศไทย 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การตรวจวินิจฉัยการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค progressive familial intrahepatic cholestasis(Pfic) ในทารกที่เป็นดีซ่านแบบ cholestasis 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การกลายพันธุ์ของยีน STK1 ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ Peutz-Jeghers 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การศึกษาบทบาทในการก่อมะเร็งของยีน WT1 ในเนื้องอกไตชนิด nephroblastoma 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการวินิจฉัยทางโมเลกุลด้วยวิธีreverse transcription polymerase chain reaction กับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาคในกลุ่มมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนในเด็ก : การศึกษาเพื่อพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน Endothelin receptor Bในผู้ป่วยโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 โครงการเก็บเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลในระยะยาว 2545 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 พลศาสตร์ความดันทางทวารหนักในทารกที่มีความผิดรูปโดยกำเนิดของทวารหนักและเรดตั้มการศึกษาเปรียบเทียบกับการประเมินหาคลินิก 2544 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 การประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนวิชากุมารศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา 2544 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การประเมินการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนสตร์ระดับก่อนปริญญา 2543 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศิวาพร ผลดีนานา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 จารุวัฒน์ ขุนรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2538 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Philosophy in Medical Science Osaka University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-09 23:14:31

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:40:15