นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Piyarat Sirivongpaisal
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • โทรศัพท์ : 074-446728
  • อีเมล : npiyarat@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อาหารเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตข้าวพองสังข์หยดผสมธัญพืชและผลไม้แห้งอัดแท่งเชิงพาณิชย์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การผลิตผลิตภัณฑ์โดโรตีทุเรียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกมะนาวอบแห้งปรุงรส 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากข้าวสังข์หยด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การผลิตเครื่องแกงก้อนสำเร็จรูป 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ของกล้วยไทยบางชนิด 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ผลของการเติมแป้งข้าวกล้องเพาะงอกต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 คุณลักษณะของโรตีแช่เยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรำข้าว 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชัน ต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลของปริมาณสารไพรพิลีนออกไซด์และสารเชื่อมข้ามต่อโครงสร้าง และสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวเจ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซี่โพรไพเรชันร่วมกับการเชื่อมข้าม 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
24 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์ 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
25 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
26 พฤติกรรมทางความหนืด และคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 สตาร์ชถั่วหรั่ง : การผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงเผ็ดร้อนสำเร็จรูป 2548 งานวิจัยที่กำลังทำ
29 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของแป้งและสตาร์ชจากถั่วหรั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นความพรุน และการหดตัวของเห็ดระหว่างการทำแห้ง 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัตทางรีโอโลยี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จิรัฎฐ์ บุญแสนแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
4 วรากร วิศพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ปนัดดา พรหมจรรย์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 จิราพร ไร่พุทธา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 กฤษฏิพงศ์ วงศ์อุดมวิชา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ณัฏฐ์ธนัน หิศรนุสรณ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สุดสวาท เกียรติปรีชา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พันธ์ลพ สินธุยา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/01/2539 ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร‎ มอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โรมรุ่ง วังนุราช 2556-01-09 21:25:50

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:33