นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรพงศ์ วัฒนาวนิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerapong Wattanawanit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7445-5000
  • อีเมล : vveerapong@gmail.com
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ประสิทธิผลการยับยั้งแบคทีเรียและไบโอฟิล์มของอนุภาคซิลเวอร์นาโนผสมตัวรีดิวซืที่สกัดจากต้นยูคาลิปตัสเคลือบบนพื้นผิวท่อหายใจ : การศึกษาระยะที่ 1 ของโครงการนวัตกรรมท่อหายใจพีเอสยู 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลลัพธ์ของการทำให้อุณหภูมิกายต่ำลงในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล : ประสบการณ์ 3 ปี ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 คุณภาพการตายในหออภิบาลอายุรกรรม ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปรียบเทียบผู้ป่วยไทยพุทธและไทยมุสลิม 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 คุณภาพการตายในหออภิบาลอายุรกรรมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปรียบเทียบผู้ป่วยไทยพุทธและไทยมุสลิม 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองของเหมืองหินปูนทุ่งสง และการสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน บริเวณเหมืองหินปูน ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (Contract Research) 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล และโอกาสชักนำให้อุณหภูมิกายต่ำลง 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/04/2551 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์‎ มอ. อาจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท - อายุรศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-09 21:22:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:59:11