นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พงศกร เชื่อมไมตรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พงศกร เชื่อมไมตรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pongsakorn Chuammitree
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948046
  • อีเมล : phongsakorn.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Preferential pattern of mouse neutrophil cell death in response to various stimulants. 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 เซลล์หน่วยความจำและภูมิคุ้มกันของร่างกาย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Molecular characterization of canine distemper virus Isolates in Chiang Mai, Thailand by Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ผลของสารเคอร์ตินต่อการทำงานของเซลล์นิวโทรฟิล 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ผลของอินเตอลิวคิน 17 ต่อการทำงานของนิวโทรฟิลบริเวณปอดที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบจากเอนโดท๊อกซินของแบคทีเรียในหนูทดลอง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของอินเตอลิวคิน 17(IL-17)ต่อการทำงานของนิวโทรฟิลบริเวณปอดที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งต่อภูมิคุ้นกันโรคไวรัสนิวคาสเซิลในไก่กระทง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การประเมินความรุนแรงของมะเร็งเต้านมในสุนัขจากตัวอย่างชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองโดยวิธีแตะสัมผัสและ อิมมูโนฮิสโตเคมี 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ความชุก อาการทางคลินิก และการตรวจหาเชื้อโรนาไวรัสในแมวที่มีการติดเชื้อตามธรรมชาติโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ทศพล มูลมณี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มินตรา ศีลอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Hien Van Doan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วัชรพงศ์ นรพัลลภ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-21 14:12:41

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-19 14:34:04