นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร บุญส่ง ไกรศรพรสรร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร บุญส่ง ไกรศรพรสรร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Boonsong Krisornpornsan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : kboonson@bunga.pn.psu.ac.thkb
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ณิรดา เวชญาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ชลทิศ พันธุ์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 พรนิภา ตูมโฮม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุทธาธร ไชยเรืองศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/07/2527 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-09 10:36:42

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:18:07