นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร บุญส่ง ไกรศรพรสรร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร บุญส่ง ไกรศรพรสรร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Boonsong Krisornpornsan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : kboonson@bunga.pn.psu.ac.thkb
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เภทรา สิริสรรพ Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุพัตรา พรมดำ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 อุมาภรณ์ ยศเจริญ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 คุณากร คงชนะ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/07/2527 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-09 10:36:42

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:18:07