นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Kamonpan Pengpat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-943376
  • อีเมล : kamonpan.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of BCZT dopant on ferroelectric properties of PZT ceramics 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Effect of Er2O3 dopant on electrical and optical properties of potassium sodium niobate silicate glass-ceramics 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Effect of KNbO3 on physical and electrical properties of lead-free BaTiO3 ceramic 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Effect of sintering temperature variations on fabrication of 45S5 bioactive glass-ceramics using rice husk as a source for silica, Materials Science and Engineering C, Volume 61, 1 April 2016, Pages 695-704 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Effects of BST on optical and dielectric properties of Na2O-B2O3-SiO2 glasses 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Influence of BCZT Dopant on Dielectric Properties of PZT Ceramics 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 The effect of BZT doping on phase formation, dielectric and ferroelectric properties of BNLT ceramics 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Influence of BaFe12O19 on structure, sintering and bioactivity behavior in bioactive glass 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Preparation of ferrimagnetic BF based silicate glass system 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Electrical properties of BZT/mullite ceramic composites 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Effect of Mg doping on optical properties of ZnO films by ultrasonic spray pyrolysis 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Dielectric, mechanical, and microstructural characterization of HA-BST composites 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Dielectric properties of Ga2O3-doped barium iron niobate ceramics Physica Status Solidi 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Electrical properties of calcium phosphate/BZT bioglass-ceramics prepared by incorporation method Ferroelectrics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Effect of Zn2+ and Nb5+ Co-doping on electrical properties of BCZT ceramics by the seed-induced method Ferroelectrics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Effects of NiO nanoparticles on electrical and magnetoelectric properties of BNT based ceramics Electronic Materials Letters 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Fabrication and magnetic properties of P2O5-CaO- Na2O bioactive glass ceramic containing BaFe 12O 19 Integrated Ferroelectrics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Fabrication of natural tapioca starch fibers by a modified electrospinning technique Chiang Mai 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Morphology of potassium sodium niobate based silicate glass system Electronic Materials Letters 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Magnetic bioactive SrFe 12O19-SiO2-CaO- Na2O-P2O5 glass-ceramics for hyperthermia treatment of bone cancer Integrated Ferroelectrics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Preparation of potassium sodium niobate in tellurite glass system doped with Er2O3 Ferroelectrics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Structural and electrical properties of BZT-added BNLT ceramics 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Structural and electrical properties of BZT-added BNLT ceramics Ceramics International 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Microstructure and Ferroelectric Properties of PNNZT-BNLT Ceramics 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Microstructure and Optical Properties of Er2O3 - Doped Potassium Sodium Niobate-Tellurite Glass-ceramics 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Preparation of Potassium Sodium Niobate in Tellurite Glass System Doped with Er2O3 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Fabrication of Bioactive Glasses-Ceramics 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Bio-active Hydroxyapatite: BCZT Composites for Orthopedic Applications 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Dielectric and Piezoelectric Properties of Calcium Phosphate/BZT Bioglass by Incorporation Method 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Dielectric Properties and Diffuse Phase Transition of Lead-Free BaSn0.1Ti0.9O3-BaFe0.5Nb0.5O3 Ceramics. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Effect of BaZr 0.05Ti 0.95O 3 addition on microstructure and piezoelectric properties of hydroxyapatite bone 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Effect of metal oxide nano-particles addition on physical properties of hydroxyapatite 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Effect of crystalline morphology on mechanical properties of PPB polymer nanofiber composite 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Fabrication and characterization of ferrimagnetic bioactive glass-ceramic containing BaFe 12O 19 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Effects of GeO 2 addition on physical and electrical properties of BaFe 0.5Nb 0.5O 3 ceramic 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Enhanced electrical properties of lead-free BNLT-BZT ceramics by thermal treatment technique 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Influence of Ca substitution on microstructure and electrical properties of Ba(Zr,Ti)O 3 ceramics 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Properties of hydroxyapatite/zirconium oxide nanocomposites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 The preparation and morphology of biphasic calcium phosphate ceramics 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 Processing and properties of nanoporous hydroxyapatite ceramics 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Enhanced piezoelectric properties and lowered sintering temperature of Ba(Zr0.07Ti0.93)O3 by B2O3 addition 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Dielectric properties of lead-free solid solution of Bi 0.487Na0.487La0.017TiO3 and BaTiO3 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 การวิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรเซรามิกไร้สารตะกั่ว แก้ว และแก้วเซรามิกเพื่อการประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 การประดิษฐ์แก้วและแก้วเซรามิกชีวรูพรุนจากระบบแก้วที่ไม่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำไปประยุกต์เป็นกระดูกเทียม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Characterization of lead-free B2O3 doped barium stannate titanate ceramics 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 Effect of heat treatment conditions on properties of lead- free Bi 2GeO5 ferroelectric glass ceramics 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 Effect of particle size on the dielectric properties of sodium potassium niobate -Portland cement composites 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Fabrication of glass-ceramics containing nano-sized lithium niobate crystals 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 Formation of nano-sodium niobate crystals in ferroelectric glasses and glass-ceramics of the Na2O-Nb2O5-Al 2O3-SiO2 system 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 Phase separation and crystallization in LiNbO3/SiO2 glasses 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Phase transition and dielectric properties of B 2O 3 doped BZT ceramics 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Nanocrystallization of ferroelectric lithium niobate in LiNbO3-SiO2 glasses 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Phase formation and electrical properties of BNLT-BZT lead-free piezoelectric ceramic system 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Phase formation and electrical properties of lead-free bismuth sodium titanate-potassium niobate ceramics 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 Formation of NaNbO3 crystals in dielectric glass and glass-ceramics of a Na2O-Nb2O5-AI 2O3-SiO2 system 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 Low sintering temperature of lead magnesium niobate-lead titanate (0.9PMN-0.1PT) by adding oxide additives 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
57 Sintering Behavior of the β"-Alumina Solid Electrolyte for Battery Applications 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
58 Structures and properties of lead-free NKN piezoelectric ceramics 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 Synthesis and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite from natural bovine bone 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 Synthesis of silicon carbide/aluminium tetroxycarbide nanofibres for reinforcement of glass matrix composites: Material properties 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 The effect of processing parameters on properties of Bi2GeO 5 glass ceramics 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
62 The fabrication of nanoporous hydroxyapatite ceramics 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 Transparent glass ceramics from 65LiNbO3-35SiO2 glass composition 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
64 Fabrication of ferroelectric bismuth titanate glass-ceramic by incorporation method 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
65 Electrical properties and miocrostructures of P 2O 5-CaO-Na 2O Glasses 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
66 Development of electrical properties in lead-free bismuth sodium lanthanum titanate-barium titanate ceramic near the morphotropic phase boundary 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 การศึษาการตกผลึกในแก้วและแก้วเซรามิกเพื่อการประยุกต์ทางไฟฟ้าและทางการแพทย์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 การศึกษาการตกผลึกในแก้วและแก้วเซรามิกเพื่อการประยุกตืทางไฟฟ้าและทางการแพทย์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 การประดิษฐ์แก้วบางสำหรับการประยุกต์เป็นกระจกเกรียบ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 The study of dielectric diffuseness in the Ba(Mg1/3Nb 2/3)O3 BaTiO3 ceramic system 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 Structural and electrical properties characterization of (1-x)PbZr 0.52Ti0.48O3-xBaFe0.5Nb 0.5O3 system 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 Morphotropic phase boundary and electrical properties of lead free bismuth sodium lanthanum titanate barium titanate ceramics 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
74 Preparation and characterization of high purity PZT powders and ceramics made by modified spray drying techniques 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 Ferroelectric glass ceramics based on the bismuth germanate system 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
77 Ferroelectric glass-ceramics from the PbO-GeO2-Nb2O5 system 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 Glass-ceramics containing ferroelectric bismuth germanate (Bi2GeO5) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 Highly dense lead titanate ceramics from refined processing 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 การศึกษาการเตรียมบิสมัทไททาเนตแก้วเซรามิกจากระบบบิสทัทไทเทเนตโบรอนออกไซด์ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสารเซรามิกเปร์โรอิเล็กตริกเลดแมกนีเซี่ยมไบโอเนต 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชนิดา บุตรรัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปัฐพงศ์ เทียมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อารีรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 จุฑาพล จำปาแถม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 วรุตม์ คุณสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ภัทรพงศ์ ขำคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 วัลลภ หอมระหัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2538 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539 ปริญญาโท Physics Methods of Matericls Charactersation Physics Methods of Matericls Charactersation Warwick University
2544 ปริญญาเอก Science Physics The University of Warwick

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-10-26 15:19:31

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2562-05-22 16:17:22