นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปริญญา ไกรวุฒินันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปริญญา ไกรวุฒินันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Parinya Kraivuttinun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ เทียบระดับ 4
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตและการศึกษาลักษณะของพลาสติกชีวภาพชนิดเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตและการศึกษาลักษณะของพาสติกชีวภาพชนิดเทอร์โมพาสติกสตราร์ช 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยอาศับพรรณไม้น้ำ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาและการประยุกต์ใช้แบคทรีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมัน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ความหลากหลายขงจุลทรีย์จากกองปุ๋ยหมักสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยในการย่อยสลายฟางข้าวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการหมักปุ๋ยน้ำ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ความหลากหลายและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดของพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพการเป็นพืชน้ำมันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชที่ให้น้ำมันบนฐานของการอนุรักษ์โดยใช้ป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชีวิน อรรถสาสน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/06/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-09 10:02:37

แก้ไขล่าสุดโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2560-08-21 10:47:05