นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Korakot Nganvongpanit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948002
  • อีเมล : korakot.n@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A new candidate gene for patellar luxation in Chihuahua dogs. 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Comparison of bone tissue elements between normal and osteoarthritic pelvic bones in dogs 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Comparison of the Efficacy of firocoxib and carprofen in clinical use for canine coxofemoral osteoarthritis 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 A Comparative Study of Range of Motion of Forelimb and Hind Limb in Walk Pattern and Trot Pattern of Chihuahua Dogs Affected and Non-Affected with Patellar Luxation 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Determination of serum lactate and glucose during swimming exercise dogs 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Differences in compact bone tissue microscopic structure between adult humans (Homo sapiens) and assam macaques (Macaca assamensis) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Differences in osteon structure histomorphometry between puppyhood and adult stages in the Golden Retriever 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Effect of PCSO-524 on OA biomarkers and weight-bearing properties in canine shoulder and coxofemeral osteoarthritis 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Effect of Serum IL-1beta of PCSO-524 and Firocoxib in Dogs Undergoing Medial Patellar Luxation Repair 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Effects of corticosteroids and their combinations with hyaluronanon on the biochemical properties of porcine cartilage explants 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Effects of low molecular weight hyaluronan combined with carprofen on canine osteoarthritis articular chondrocytes and cartilage explants in vitro 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Effects of swimming frequency on body weight and serum lipid profile in small-breed dogs during a four-month period 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Elemental Analysis of Asian Elephant (Elephas maximus) Teeth Using X-ray Fluorescence and a Comparison to Other Species 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Elemental Analysis of Bone, Teeth, Horn and Antler in Different Animal Species Using Non-Invasive Handheld X-Ray Fluorescence 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Gender-Related Differences in pelvic morphometrics of the retriever dog breed 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 In Vitro Chrondroprotective Potential of Extracts Obtained from Various Phyllantus Species 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 In vitro cytotoxic screening of 31 crude extracts of Thai herbs on a chondrosarcoma cell line and primary chondrocytes and apoptotic effects of selected extracts 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 In vitro effects of triamcinolone acetonide and in combination with hyaluronan on canine normal and spontaneous osteoarthritis articular cartilage 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Preliminary study to test the feasibility of sex Identification of human (Homo sapiens) bones based on differences in elemental profiles determined by handheld X-ray fluorescence 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 The distribution of elements in 48 canine compact bone types using Handheld X-Ray fluorescence 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Two fluoroquinolones and their combinations with hyaluronan: comparison of effects on canine chondrocyte culture 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Use of handheld X-ray fluorescence as a non-invasive method to distinguish between Asian and African elephant tusks 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกระดูกยาวระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ (วัว สุนัข ม้า ลิงและสุกร) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่นของกระดูกปลายขาหน้าท่อนหน้า และกระดูกหน้าแข้งในสุนัขและแมว 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 โรคไขสันหลังเสื่อมในสุนัขพันธุ์เวลช์ คอร์กี้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 อัตราปริมาตรโพรงกะโหลกต่อปริมาตรกะโหลกของ สัตว์ เลีย้งลูกด้วยนม 25 ชนิด 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การสกัดดีเอ็นเอจากกระดูกอย่างง่าย-การศึกษาเบื้องต้น 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Screening Thai plants for DNA protection, anti-collagenase and suppression of MMP-3 expression properties 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Effect of PCSO-524 on OA biomarkers and weight-Bearing properties in canine shoulder and coxofemeral osteoarthritis. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Determination of serum lactate and glucose during swimming exercise dogs. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Chondroprotective potential of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. in experimentally induced cartilage degradation in the explants culture model. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Clinical Study on the Effects of Diacerein and Diacerein Combined with Chondroitin Sulfate on Canine Hip Osteoarthritis. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Articular Cartilage Gene Expression after Coxofemoral Joint Luxation in the Dog, 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Detection of DNA markers in dogs with patellar luxation by High Annealing Temperature-Random Amplified Polymorphic DNA analysis. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Detection of Genetic Variations Using RAPD Markers in Siberian Huskies Affected with Swimming Puppy Syndrome. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Physiological effects of water temperatures in swimming toy breed dogs. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Endoscopic Evaluation of Gastric Mucosa to Determine Safety of Three Chondroprotective Drugs in Healthy Dogs 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Effect of swimming on clinical functional parameters and serum biomarkers in healthy and osteoarthritic dogs, 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Effects of one-time and two-time intra-articular injection of hyaluronic acid sodium salt after joint surgery in dogs 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 Endoscopic evaluation of the gastric mucosa to determine the safety of three chondroprotective drugs in healthy dogs 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Therapeutic effects of short-term supplementation of 0.5 and 1.0% pineapple shell on rabbits with experimentally induced osteoarthritis 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 Prevalence of swimming puppy syndrome in 2,443 puppies during the year 2006-2012 in Thailand 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 Detection of Genetic Variations Using RAPD Markers in Siberian Huskies Affected with Swimming Puppy Syndrome 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 กลุ่มอาการ swimming puppy syndrome เป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือไม่ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
45 ความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการหลุดของข้อสะโพกกับคุณสมบัติของกระดูกอ่อนผิวข้อ (ลักษณะทางจุลกายวิภาคและการแสดงออกของยีน) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การศึกษาผลการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อการฟื้นฟูข้อเสื่อมในสุนัข 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 การศึกษาความหนาของ compact bone ในกระดูก metacarpus และ metatasus ของสุนัข ด้วยภาพรังสี 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 การศึกษาผลของดอกซีไซคลินที่มีต่อ อาการทางคลินิก การเปลี่ยนแปลงของภาพรังสี และระดับสารบ่งชี้ทางชีวภาพในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การศึกษาผลของสับปะรดที่มีต่อการรักษาโรคข้อเสื่อมในกระต่าย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การศึกษาผลของสัปปะรดที่มีผลต่อการรักษาโรคข้อเสื่อมในกระต่าย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 การศึกษาผลของโบรมีเลนที่มีต่อเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อสนัข 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 การศึกษาผลของโบรมีเลนที่มีต่อเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อสุนัข 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 การศึกษาผลของการใช้โบมีเลนสำหรับรักษาโรคข้อเสื่อม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 การใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizum anisophiae ในการควบคุมเห็บในโค 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซมแมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) .ในเซลล์กระดูกอ่อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 ผลของ vedaprofen ที่มีต่อเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อสุนัข 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของกระดูกอ่อนผิวข้อ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคและชีวเคมีของข้อเมื่อใช้ไฮยอาลูโรเนตภายหลังการล้างข้อ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 การเปลี่ยนแปลงระดับคอนดรอยทินซัลเฟตโนซีรั่มสุนัขที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคข้อเสื่อมโดยการตัดเอ็นข้อเข่า 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 การศึกษาเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตในซีรั่มสุนัขปกติกับสุนัขที่เป็นโรคข้อต่อเสื่อม 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จีระเดช อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2 สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3 กัญญา กิ่งจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 วิภาดา พนากอบกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ชาตรี เชิดนาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 สุรีรัตน์ สืบสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 นราวุธ สินสุพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 นภา วงษ์ศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 สุจิตรา ผิวสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-21 13:24:20

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-15 00:00:10