นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. จันจิรา วิชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. จันจิรา วิชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Dr. Chunjira Wichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดนชนก เบื่อน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ศุภนารี พิรส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 จิระภา จันทร์บัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 รัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 สุวารี คำศิริรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 สมฤทัย ผดุงพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/05/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-09-16 04:40:29

แก้ไขล่าสุดโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2563-10-01 15:16:07