นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Prof.Dr. Tuanthong Jutagate
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190
  • โทรศัพท์ : 04535
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Informing the design of fish passes to mitigate the impactof dams on fish migrations in the Lower Mekong Basin 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาอายุและการเติบโตของปลากระโทงแทงดาบที่จับได้จากเบ็ดราวปลาทูน่า: 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ห่วงโช่อาหารบริเวณอ่าวบ้านดอน องค์ประกอบผลจับของเครื่องมือประมงจับปูม้าและปริมาณการลงแรงงานประมงปูม้าในบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การจำแนกสต๊อค พลวัตประชากร ขนาดแรกจับและปริมาณการจับที่เหมาะสมของสต๊อคปลาทู Rastrelliger brachysoma ในอ่าวไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 แนวทางในการปล่อยกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อการประมงแบบปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 Life history of the riverine cyprinid Henicorhynchus siamensis (Sauvage 1881) in a small reservoir 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblages 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Fish Migration, Dams, and Loss of Ecosytem Services in the Mekong Basin 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 โครงการ Scenario-Based Asscssment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction Schemes on Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ปลาในบริเวณอ่าวและแม่น้ำปากพนังกับการจัดการเขื่อนกั้นความเค็ม, ส่วนที่ 2: แบบจำลองการกินอาหาร 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 โครงการ Alternative Dam Construction Schemes and Their Effects on Freshwater Fish Diversity in the Mekong 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การวิเคราะห์ทางการเงินของการทำการประมงอาชีพในอ่างเก็บน้ำในจังหวัดสุรินทร์,ประเทศไทย 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Mitigation measure help conserve the fish biodiversity from river damming by applying sluice gate management scheme 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Patterning and predicting fish community structure at temporal and spatial scales using modern modeling techniques 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 แหล่งที่อยู่เหมาะสมและปัจจัยต่อการอยู่รอดของลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงสร้างประชาคมของทรัพยากรประมงและการแพร่กระจายของความเค็มในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง : กรณีศึกษาผลกระทบของการเปิดและปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงสร้างประชาคมของทรัพยากรประมงและการแพร่กระจายของความเค็มในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง: กรณีศึกษาผลกระทบของการเปิดและปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพเพื่อการสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูน 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพ เพื่อสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูล งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง : แนวทางในการบริหารจัดการและผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/04/2540 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 ปริญญาเอก Fisheries Fisheries Biology Deakin University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ 2556-01-07 21:24:41

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-03-01 14:31:04