นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chiwut Grudpan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190
  • โทรศัพท์ : 045353557
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 - 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองแบบผสมผสานร่วมกับระบบเกษตรปลอดภัย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โครงการ Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Mekong-Chao Phraya Region 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 โครงการที่ 1 การศึกษาวัฏจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) ในลุ่มแม่น้ำมูล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรเทพ มุธุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
20/05/2544 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ 2556-01-07 21:20:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Chewaphorn Chaiyaphan 2562-03-01 14:18:58