นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วรางคณา ชัชเวช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วรางคณา ชัชเวช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Warangkana Chatchawet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-2000 
  • อีเมล : wchatchawet@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการระดับจังหวัดพังงา 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการระดับจังหวัดในพื้นที่่ภาคใต้ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นไทย 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ทัศนะหรือแนวคิดของบุคลากรทางสุขภาพต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การมีส่วนร่วมของผู้ชายต่อการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธัญลักษณ์ ศุภพลธร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 พัชรีภรณ์ ชมภูวิเศษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 ภัควรินทร์ ภัทรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 รัตนเพ็ญพร ข่าขันมะลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 สุวารี คำศิริรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 สมฤทัย ผดุงพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 เขมิกา เสียงเพราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
10 จิรภา วิลาวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/03/2538 ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-07 19:02:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:02:55