นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Thongchai Yukantapornpong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุพงษ์ สมพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อัมพร ดอนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 รัชนี ลือดารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 นคร ไชยวงศ์ศักดา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ประเวช อนันเอื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 ศศิพัชร์ เมฆรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 นพชัย ฟองอิสสระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 จิราพร ช่อมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 สิตา ทายะติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 12:05:44

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-07-10 16:36:17