นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง สุกัญญา งามชมภู

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง สุกัญญา งามชมภู
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Sukunya Ngamchompoo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-742621 ต่อ 733 / 086 6300064
  • อีเมล : sukunya.fon09@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญภา วงศ์ปัสสา 043-742621 ต่อ 733 / 062 1695653 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 กุลชญา แว่นแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ศฐา วรุณกูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ชุน เจียง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 อารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ชูลีรัตน์ คงเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กฤตยา ครองธานินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อดิศักดิ์ สุวิทวัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 นนทิภัค เพียรโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-06-01 09:46:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -