นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปริญญา ทองคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปริญญา ทองคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Parinya Thongkum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-742621
  • อีเมล : parinyathongkam@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนันชัย สิงห์มาตย์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุดารัตน์ อาจหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สมพร สายปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ภานุ พรหมมาลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 นภา ราชตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-06-01 09:38:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -