นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. สมสวย รำจวน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. สมสวย รำจวน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Somsuay Romjuan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด
  • โทรศัพท์ : 043-742621, 089-9421182
  • อีเมล : somsuay_rmu@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณฐภศา เดชานุเบกษา อาจารย์สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 รทวรรณ อภิโชติธนกุล อาจารย์สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 ภณิตา สุนทรไชย อาจารย์สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ทวีสิทธิ์ นะเที่ยง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 อรุณี นุสิทธิ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ชุติญา คันธพนิต อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชินภัทร คันธพนิต อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ประภัสสร วารีศรี อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : โฉมลัดดา หลุยภูงา 2563-06-01 09:35:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -