นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khuanjarat Choengpanya
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพจากสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ธนภรณ์ แสนอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณัฐพล นุกูลคาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ณัฏฐ์ บวรพัฒน์นนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ชวรจน์ ชะวะนะเวช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2503 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2504 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2505 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พันธุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2563-05-25 17:35:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -