นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst Prof Audomsak Adtakovid
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 มณฑปพระแท่นศิลาอาสน์จำลอง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 เมืองฝาง เจ้าพระฝาง วัดพระฝาง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 วิหารและพระมหาธาตุวัดพระฝาง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ศิลปกรรมวัดกลาง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 หนังสือจัดสร้างหอคำแก้ว 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐพล พลเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 ภัททิรา ก้านทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 กมลทิพย์ ละแมนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 ธรณินทร์ คุณแขวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 จุฑามาส ขุมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ฐพัชร์ คันศร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รณชิต สมรรถนะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-04-28 04:28:16

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2563-08-14 09:05:05