นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นรินธน์ นนทมาลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นรินธน์ นนทมาลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nrin Nontamarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วินัย แสงแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ขวัญจรัส เชิงปัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธีรภัทร จิโน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 นัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 สิโรตม์ ทองสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จาตุรันต์ จริยารัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 วัชระ แตงเทศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-27 15:49:16

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-04-06 13:37:03