นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุคงเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Katsarapan Pansrikatkhongjareun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ภริตา พิมพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 จามรี เครือหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 วิลุบล กองกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 พิมพ์อุมา ธัญธนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ธีรพร พรหมมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10 สาวิตรี สอาดเทียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สร้างโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-03-27 15:36:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-04-06 13:26:01