นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.พญ. กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor M.D. Kanokporn Pinyopornpanish
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-935463
  • อีเมล : kanokporn.pinyopo@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Investigating psychometric properties of the Thai version of the Zarit Burden Interview using rasch model and confirmatory factor analysis 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 The characteristic of uncontrolled blood pressure patient according to the new national guideline for hypertension treatment 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาทางออก เพื่อการขยายการบริการ ที่เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 เธ„เธงเธฒเธกเธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธขเธ‚เธญเธ‡เธงเธฑเธ„เธ‹เธตเธ™เน„เธ‚เน‰เธซเธง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 Factors Affecting Family Members’ Decisions to Reveal Cancer Diagnoses to Patients: A Qualitative Study 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 2##1#9I A%0'2!4@+GH-#9A %23@7-@#7H-7H!5H!5A-%-.-%L 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Hoslistic approach in management for an adolescence with dissociative amnesia: a case report 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Hospitalization of patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary diseases in Sarapee Hospital: A retrospective study of prevalence and associated factors 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Incorporating the Patient-Centered Approach into Clinical Practice Helps Improve Quality of Care in cases of Hypertension: Evidence from Two Primary Care Clinics in A Tertiary Hospital in Thailand 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธดเธ เธฒเธžเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเนƒเธŠเน‰เธ„เนˆเธฒ MELD เธฃเนˆเธงเธกเธเธฑเธšเธ›เธฃเธดเธกเธฒเธ“เน€เธเธฅเน‡เธ”เน€เธฅเธทเธญเธ”เน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การรับรู้ และความคิดเห็นต่อรูปแบบฉลากคำเตือนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ความชุกของภาวะพฤติกรรมและอาการทางจิตของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลและผลของการแทรกแซงทางจิตสังคมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 The Association between Anemia and Depression among Health Workers in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การผสานการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในเวชปฏิบัติ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Utilisation of Electronic Health Records for Public Health in Asia: A Review of Success Factors and Potential Challenges 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การจัดการปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Lipocalin?2: Its perspectives in brain pathology and possible roles in cognition 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Lipocalinโ€2: Its perspectives in brain pathology and possible roles in cogniti 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Retrospective Review of Documentation Practices of Hepatitis B Immunoglobulin, Birth Dose, and Vaccination at the Hospital of Birth, in Thai Nationals and Migrants in Northern Thailand 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Risk of harm from alcohol use and heavy alcohol consumption: Its association with other NCD risk factors in Thailand 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 A study of the association between alcohol consumption, road accidents, learning behavior and academic achievement in university students 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Appropriate Total cholesterol cut-offs for detection of abnormal LDL cholesterol and non-HDL cholesterol among low cardiovascular risk population 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Cannabis and Kratom online information in Thailand: Facebook trends 2015–2016 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Cannabis and Kratom online information in Thailand: Facebook trends 2015โ€“20 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 A population-based survey on physical inactivity and leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Factors Affecting Family Members’ Decisions to Reveal Cancer Diagnoses to Patients: A Qualitative Study 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Factors Affecting Family Membersโ€™ Decisions to Reveal Cancer Diagnoses to Patients: A Qualitative Stu 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Functional beliefs and risk minimizing beliefs among Thai healthcare workers in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital: its association with intention to quit tobacco and alcohol 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Sedative and Analgesic Drugs Online: A Content Analysis of the Supply and Demand Information Available in Thailand 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Sexual health, risky sexual behavior and condom use among adolescents young adults and older adults in Chiang Mai, Thailand: findings from a population based survey 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของยาเถาวัลย์เปรียงกับยาไอบูโปรเฟน ในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเฉียบพลัน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การศึกษาความชุกของภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของญาติในการปิดบังการวินิจฉัยโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของญาติในการปิดบังการวินิจฉัยโรคมะเร็งแก่ผู้ป่วย : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 เธ›เธฑเธˆเธˆเธฑเธขเธ—เธตเนˆเธกเธตเธœเธฅเธ•เนˆเธญเธ—เธฑเธจเธ™เธ„เธ•เธดเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธ•เธดเน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 อิสรีย์ ศิริวรรณกุลธร อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ญาณี โชคสมงาม อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อาภาพัชร บุญเจริญ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ลลิตา จุฑารัตนากูล อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปัทมา โกมุทบุตร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุรินทร์ จิรนิรามัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : เบญจวรรณ คำราพิช 2563-02-08 01:13:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ภาลิตา ต.เจริญ 2563-04-17 11:46:58