นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กิ่งกมล เพชรศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว กิ่งกมล เพชรศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kingkamon Phetsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2156, 0-7567-2101-2
  • อีเมล : kingkamon.ph@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐพล พลเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 ภัททิรา ก้านทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 กมลทิพย์ ละแมนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 ธรณินทร์ คุณแขวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 จุฑามาส ขุมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 ฐพัชร์ คันศร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รณชิต สมรรถนะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ๋ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 14:29:44

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-06-01 13:28:00