นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กรรณิการ์ แสงประจง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว กรรณิการ์ แสงประจง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kannika Saengprajong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา  นครศรีธรรมราช 80160
  • โทรศัพท์ : 0-7567-2171, 0-7567-2101-2
  • อีเมล : kannika.se@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐพล พลเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2 ภัททิรา ก้านทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3 กมลทิพย์ ละแมนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4 ธรณินทร์ คุณแขวน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 จันจิรา วิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7 ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8 จุฑามาส ขุมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9 วิภาดา พนากอบกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 วิทยา จันตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-01-24 13:56:50

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2563-05-01 10:42:40