นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Pawinee Suksuntornsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0899339955
  • อีเมล : pawinee@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่สนใจ
Energy policy, energy economics, energy conservation in industry and building, waste heat recovery from heating and refrigeration system, energy efficiency in refrigeration and air conditioning system, life-cycle analysis (LCA) of energy and related environmental issues, full-energy-chains (FENCH) analysis, Energy-Chains Analysis for Comparative Assessment of Electricity Generation and Emission Reduction, Input-output analysis for LCA and FENCH
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of add-on high-efficiency filter on room air conditioning performance in a Thai climate 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Embodied Greenhouse Gas Emissions For Two Different Types of Tire Tread Molds 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 A study of parameters affecting the dirtiness on the performance signals of a room air conditioning unit 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Assessment of Feed-In Tariff Policy in Thailand: Impacts on National Electricity Prices 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Energy Economic Impacts of Feed-in Tariff Programs under Thai Renewable Energy Electricity Plan 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Feed-in Tariffs under Thailand Renewable Electricity Plan-Appropriate Price for Producer and Consumer 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Embodied Primary Energy and CO2 EMission Intensity in Thai Commodities Based on PDP2010: An Input-Output Analysis 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Full-Energy-Chain Carbon Footprint Reduction from an Increasing in A/C Energy Efficiency Standard in Thailand 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Electrical Energy Saving in a Household Water Heater by Heat Recovery from a Room A/C Condenser Using a Compact Plate Heat Exchanger 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 A comparative assessment of life cycle co2 Emissions of a powder detergent product derived by two different upstream intensity data 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Economy-Wide Impacts on Energy Efficiency in Thai Sugar Industries 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Full Energy Chain CO2 emission of Fresh Seafood Delivered from a Local Fishery Boat in Chonburi Province 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Economy-wide Impacts of Policy on Promotion of Electeic Motorcycles in Thailand 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Development of Input-Output Structure for Resources Planning: A Survey in Rayong Province 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Economy-Wide Impact on Embodied Energy Intensities and GHG Emissions Data from Power Sector : Input-Output Analysis 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Assessment of cleaner electricity generation technologies for net CO2 mitigation in Thailand 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Embedded energy and total greenhouse gas emissions in final consumptions within Thailand 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Implications of Renewable Energy on Total CO2 emissions in the Power Sector: The Full-Energy-Chains Analysis in Thailand 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 The PCA and IOA approaches for life-cycle analysis of greenhouse gas emissions from Thai commodities and energy consumption 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อาภิรักษ์ หกพันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ภิญโญ พวงมะลิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/07/2541 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D.(Energy Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 18:16:56

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 18:36:25