นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย กมล ทิพโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย กมล ทิพโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. KAMON THIPPACHOTE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์เกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 092-3315353
  • อีเมล : kamon.thippachote@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาปฐพีวิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มสลัดบนพื้นที่โครงการหลวง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 2#1@%7-A%0#1#818L1-A 5*3+#12#%4C#0@(D 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ฟักทองในพื้นที่จังหวัดน่าน 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ต่อการเจริญเติบโตและสารสำคัญในกระเทียมไทย 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ดี อร่อย ผักสดโครงการหลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 "ดี อร่อย" ผักสดโครงการหลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การลดการสูญเสียในการผลิตผักกาดขาวปลีของมูลนิธิโครงการหลวง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การประเมินพันธุ์และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการชักนำการออกดอกของคะน้า 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Investigation of powdery mildew resistance in Pisum sativum L. by molecular marker 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 กวิพร จินะจันตา นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นันท์ชพร อุดมศรี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-10-19 04:03:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 17:43:14