นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KANITA UEANGSAWAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944034 ต่อ 106
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาปฐพีวิทยา
เรื่องที่สนใจ
การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการล่มน้ำด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 เธเธฒเธฃเธงเธดเธˆเธฑเธขเน€เธžเธทเนˆเธญเธ›เธฃเธฑเธšเธ›เธฃเธธเธ‡เธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ— 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบนที่สูงอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ 2562 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง ปี่ที่ 2 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 B#2#(6)2%#0-* 2 9!4-22(5H!5H-%4%-D!I%7I5H*9 (2562) 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาความต้องการน้ำ ธาตุอาหาร และสภาวะแวดล้อมของพืชผักตามระยะการเจริญเติบโต 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land Use change on Soil Ecosystem Service) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธงเธดเธˆเธฑเธขเน€เธžเธทเนˆเธญเธ›เธฃเธฑเธšเธ›เธฃเธธเธ‡เธ›เธฃเธฐเ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธœเธฅเธเธฃเธฐเธ—เธšเธ‚เธญเธ‡เธเธฒเธฃเนเธ›เธฃเธ›เธ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การเปรียบเทียบวิธีการในการวิเคราะห์ของอนุภาคดินโดยการตกตะกอน 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การผันแปรของสภาพอากาศที่มีผลต่อการผลิตพืชบนพื้นที่สูง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การประเมินผลกระทบของเอลนีโญและลานีญาต่อการเกษตรบนที่สูง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การให้น้ำพืชผักแบบประหยัด 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพื้นบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและการให้น้ำำไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ำฝนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ำ) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Comparison of Estimation Methods for Daily Reference Evapotranspiration under Limited Climate Data in Upper Northern Thailand 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Fate of ENSO Phase on Upper Northern Thailand, a Case Study in Chiang Mai 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 An Assessment of Future Climate Change and Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during 2015–2074 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 An Assessment of Future Climate Change and Water Condition in Upper Ping River Basin under A2 and B2 Scenarios during 2015โ€“20 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 The Impacts of ENSO Phases on the Variation of Rainfall and Stream Flow in the Upper Ping River Basin, Northern Thailand 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การขยายผลการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ในท้องถิ่น 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านป่าข่อยใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักปลอดภัยในกลุ่มป่าข่อยใต้อย่างมีส่วนร่วม 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 โครงการคลินิคเทคโนโลยีเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีที่ 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกกุหลาบแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2549 (ภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 โครงการคลินิคเทคโนโลยีเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีที่ 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกกุหลาบแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วม 2548 (ภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 The Environmental Fate of Agro-Chemicals: A Case Study in the Mae Sa Noi Watershed 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธ—เธตเนˆเน€เธซเธกเธฒเธฐเธชเธกเนƒเธ™เธเ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ (คณะเกษตรศาสตร์) 2. การทดลองเพิ่มธาตุอาหารพืชหลัก (N, P, K) ในปุ๋ยหมักโดยใช้หินฟอสเฟต แร่เฟจด์สปาร์ และจุลินทรีย์ 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธเธฒเธฃเนƒเธŠเน‰เธ™เ 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธก เธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธเธฒเธฃเธ›เธŽเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ•เธฒเธกเธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธฃเธ›เน‰เธญเธ 2539 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 สมรรถะการพังทลายของดินที่มีระดับความสูงและการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 2537 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 สมรรถะการพังทลายของดินที่มีระดับความสูงและการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน 2537 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 โครงการอุตุนิยมวิทยาบนที่สูง(2527) 2527 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กวิพร จินะจันตา นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นันท์ชพร อุดมศรี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุริยา ตาเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2526 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
2534 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
2557 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-10-19 04:03:42

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 12:36:13