นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Itthichai Preechawyttipong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053 94 4146 ต่อ 967
  • อีเมล : itthichai_p20@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่สนใจ
Modeling and Experiments of Material Mechanics
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อาภิรักษ์ หกพันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ภิญโญ พวงมะลิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:21

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-11-26 18:03:58