นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. อาภิรักษ์ หกพันนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. อาภิรักษ์ หกพันนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. APIRUK HOKPUNNA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053944146 ต่อ 962
  • อีเมล : arpiruk.hok@eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่สนใจ
Computational Fluid Mechanics DNS LES Industrial Process Simulation Numerical Algorithm Greenhouse Engineering
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ภิญโญ พวงมะลิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2547 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Computational Science & Engineering Technische Universitaet Muenchen
2552 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Direct Numerical Simulation Technische Universitaet Muenchen

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:20

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 14:31:57