นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ภิญโญ พวงมะลิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ภิญโญ พวงมะลิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. PINYO PUANGMALI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053 94 4146 ต่อ 974
  • อีเมล : pinyo@dome.eng.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เรื่องที่สนใจ
Dynamic system modeling and control theory Mechatronics and robotics (with special interests in medical applications including smart medical instrumentation and robot-assisted surgery) Teleoperation and haptic man-machine interaction
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชโลธร ธรรมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เก่งกมล วิรัตน์เกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อาภิรักษ์ หกพันนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อรรถกร อาสนคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วัชพล โรจนรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วรเดช มโนสร้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering Chiang Mai University
2547 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Mechatronics University of Siegen
2554 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Mechanical Engineering King's College London

สร้างโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-03 11:48:19

แก้ไขล่าสุดโดย : มงคล อินถาใจยา 2562-09-05 14:00:30