นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Siriporn Chamniansawat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จักรกฤษณ์ จูห้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 คมชาญ พรหมปลัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 คณาพจน์ เพ็งเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 ภูริชญา วีระศิริรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 นงนุช ล่วงพ้น อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-07-02 10:56:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -