นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ยุภาพร สมีน้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ยุภาพร สมีน้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. YUPAPORN SAMEENOI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 An instrument-free detection of antioxidant activity using paper-based analytical devices coated with nanoceria 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Paper-based DPPH assay for antioxidant activity analysis 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อภิญญา นวคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณัฐพงษ์ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศศิธร มั่นเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 02:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-06-15 14:28:19