นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 จักรกฤษณ์ จูห้อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 คมชาญ พรหมปลัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 คณาพจน์ เพ็งเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กษวรรณ กลัดประสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 ภูริชญา วีระศิริรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-06-07 09:52:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -