นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KANOKWAN PANJAMA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944040
  • อีเมล : kanokwan.panjama@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
พืชสวน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Research Project on Amaryllis Production for Commercial Cut Flower 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การจำแนกและการตรวจสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในกล้วยไม้แวดดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในปทุมมา 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การจำแนกและการตรวจสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในกล้วยไม้แวดดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ผลของวิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Diural fertilizer application affected nitrogen uptake in Vanda via roots and leaves. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 15N tracers 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Isolation and functional analysis of FLOWERING LOCUS T orthologous gene from Vanda hybrid 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 P4-1-3 The Effect of Fertilizer Program and Termination of Fertilization on Flowering of Vanda Hybrid 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกรินทร์ สารีพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2 กมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 โสระยา ร่วมรังษี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 11:48:03