นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. กนกวรรณ ปัญจะมา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. KANOKWAN PANJAMA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944040
  • อีเมล : kanokwan.panjama@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชสวน
เรื่องที่สนใจ
พืชสวน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 B#2#(6)22#%4'H2*5H4(@7H-1-@G2#I2 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า 2563 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การจำแนกและการตรวจสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในกล้วยไม้แวดดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 เธเธฒเธฃเธˆเธณเนเธ™เธเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การจำแนกและการตรวจสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในกล้วยไม้แวดดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในปทุมมา 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ผลของวิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Diural fertilizer application affected nitrogen uptake in Vanda via roots and leaves. 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Identifying N sources that affect N uptake and assimilation in Vanda hybrid using 15N tracers 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Isolation and functional analysis of FLOWERING LOCUS T orthologous gene from Vanda hybrid 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 P4-1-3 The Effect of Fertilizer Program and Termination of Fertilization on Flowering of Vanda Hybrid 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 โสระยา ร่วมรังษี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 11:48:03