นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กมล งามสมสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Kamol Ngamsomsuke
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • โทรศัพท์ : 0 5394 4066
  • อีเมล : kamol.n@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์เกษตร การศึกษาสภาะเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Study) การตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing) การประเมินผลโครงการพัฒนา (Development Project Evaluation) การวางแผนพัฒนา (Development Planning) การวิเคราะห์นโยบายเกษตร (Agricultural Policy Analysis)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 2#1@%7-A%0#1#818L1-A 5*3+#12#%4C#0@(D 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั้งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั้งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณทรัพยากรน้ำและเกษตรแบบบูรณาการโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดลำพูน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ ปี 2560 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ (2559) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ (2559) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การประเมินมูลค่าที่ดินที่เกิดจากผลิตภาพทางการเกษตรในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 โครงการประเมินผลแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ในช่วงปี 2553-2554 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตใบยาเวอร์ยิเนียในภาคเหนือ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2551/2552 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตข้าวเหนียวในอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการเส้นห่อหุ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Development and applications of community-based decision support system for landuse allocation at Mae Sa Mai Royal Proj 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Searching for Simplified Farmers’ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approach 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approac 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Searching for Simplified Farmersโ€™ Crop Choice Models for Integrated Watershed Management in Thailand: A data mining approach 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 โครงการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 สถานภาพการผลิตและการตลาดสุราแช่พื้นบ้าน ในภาคเหนือตอนบน 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 โครงการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ (กลุ่มเศรษฐกิจสังคม) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 โครงการประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำ (กลุ่มเศรษฐกิจสังคม) 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 สถานภาพการผลิตและการตลาดของผู้ผลิตสุราแช่พื้นบ้าน 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองภาคเหนือตอนบน (โครงการย่อยจังหวัดลำปาง) 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การประเมินและจัดการลุ่มน้ำอย่างผสมผสาน: ฝ่ายเศรษฐกิจสังคม 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 A Data Mining Approach to Simulating Farmers’ Crop Choices for Integrated Water Resources Management 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Managemen 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 A Data Mining Approach to Simulating Farmersโ€™ Crop Choices for Integrated Water Resources Management 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMER’S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGRAT 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 A DATA MINING APPROACH TO SIMULATING LAND USE DECISIONS: MODELING FARMERโ€™S CROP CHOICE FROM FARM LEVEL DATA FOR INTEGR 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 CROP CHOICE SIMULATION MODEL FOR INTEGRATED WATER RESOURCE 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 เธฃเธฐเธšเธšเธšเธฑเธเธŠเธตเธŸเธฒเธฃเนŒเธกเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธทเนˆเธญเธกเน‚ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 เธจเธฑเธเธขเธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธ•เธฅเธ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 การจัดระบบการบริหารงานของสถานีและศูนย์ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 การส่งผ่านราคาระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ลำไยในภาคเหนือของประเทศไทย 2542 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 การจัดระบบการผลิต เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนโดยกลุ่มเกษตรกร 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 Potential for Bileteral Trade in Cassava Products Between Taiwan and Thailand 2541 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 การศึกษาค่าใช้จ่ายและกำหนดผลตอบแทนกิจกรรมสถานีวิจัยอินทนนท์ 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 การติดตามและประเมินผลเบื้องต้นของการปฎิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการรองรับและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวง 2539 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Rural financial Policies 2539 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 เธชเธ เธฒเธงเธฐเธ—เธฒเธ‡เน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเนเธฅเธฐเธชเธ 2539 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ โครงการทางธุรกิจเกษตร 2539 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
56 ผลิตภาพและระดับการใช้เงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ 2539 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 อารยา มุสิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 วนิดา สำราญรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 นิจพร ณ พัทลุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ทัศนีย์ ธรรมติน ผู้จัดการโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 นรชาติ วงศ์วันดี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 วันศุกร์ เสนานาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2526 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
2529 ปริญญาโท Agricultural Economics Agricultural Economics University of the Phlippines at Los Banos , Philippines
2528 ปริญญาเอก Agricultural Economics Agricultural Economics University of the Phlippines at Los Banos , Philippines

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:11

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-14 17:23:20