นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ปิยะวดี ศรีวิชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Piyawadee Sriwichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุทิน กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 นินนาท อินทฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ชญานินท์ ประทุมสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ธนูศิลป์ สลีอ่อน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-01-10 10:52:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -