นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Saowaluck yammuen-art
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminants Nutrition) อณูพันธุศาสตร์ทางด้านสัตว์ (Animal Molecular Genetics)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแกะขนบนพื้นที่สูง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลของ Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้า เนเปียร์ปากช่อง 1 หมักที่ระยะการหมักแตกต่างกัน. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลของการเติม Lactobacillus plantarumJ39ต่อคุณภาพการหมัก และองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ผลของการเสริมเบต้า-แคโรทีนต่อปริมาณน้านมและวันตกไข่ครั้งแรกในโคหลังคลอด. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพื้นที่สูง สำหรับแพะและแกะขน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง) 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ผลของการเสริมมันเส้นและลูกแป้งในเปลือกกล้วยหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในหลอดทดลอง. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Ovulation rate, metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycl. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed ration, eTMR) สำหรับโคนม 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การทำนายองค์ประกอบทางเคมีของเนเปียร์หมักด้วยเครื่องฟูเรียทราน-สฟอร์มเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปี 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การประเมินคุณภาพการหมักและจาแนกประเภทของโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนที่หมักด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ Lactobacillus plantarum. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมครบส่วนแบบหมักต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเพศเมียในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่. 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบคทีเรียผลิตกรดแลคติคจากหญ้าหมักต่างชนิดกัน. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 In vitro gas kinetics and digestibility as influenced by yeast media solution ratios and physical forms of rice straw. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Effect of the ratio of maize cob and husk to napier Pakchong 1 silage on nutritive value and in vitro gas production of rumen fluid of Thai native cattle. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ผลของการเสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติคต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักและการย่อยได้ของโภชนะในโคขาวลำพูน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ผลของการเสริมเบต้า-แคโรทีนในอาหารต่อความเข้มข้นของเบต้า–แคโรทีนในเลือดและการทำงานของเอนไซม์ในระบบการต้านอนุมูลอิสระในโคสาว. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจากการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การย่อยสลายของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ที่อายุการหมักต่างๆ ในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ พื้นเมือง. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของอาหารข้นที่มีรำข้าวขาวในระดับต่าง ๆ. 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะรูปร่างของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ผลของการเสริมรำข้าวและกากน้ำตาลในเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและการย่อยสลายในกระเพะรูเมนของโคเนื้อพื้นเมือง 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 ผลของการเสริมรำข้าวและกากน้ำตาลในเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนหมักต่อค่าองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองของโคเนื้อพื้นเมือง. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Effects of concentrate supplementation levels with fresh paper mulberry leaves (Broussonetia papyrifera) on growth performance and digestibility of local female goats in Lao PDR 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Effects of concentrate supplementation levels with fresh paper mulberry leaves (Broussonetia papyrifera) on growth performance and digestibility of local female goats in Lao PDR. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Effects of Presence of Corpus Luteum at the Beginning of Synchronization of Ovulation on Ovulation Rate and Luteal Characteristics in Dairy Cattle. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Effect of beta-carotene on ruminal degradability of napier and ruzi grass in Thai native cattle 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Effect of beta-carotene on ruminal degradability of napier and ruzi grass in Thai native cattle. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Effect of Maize Cob and Husk Ratio in Napier Pakchong 1 Silage on Nutritive Value and In vitro Gas Production in Rumen Fluid of Thai Native Cattle Journal 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 การใช้กากมะเขือเทศเป็นสารต้านออกซิเดชั่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในสภาวะเครียด 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 การใช้กากมะเขือเทศเป็นสารต้านออกซิเดชั่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อในสภาวะเครียด. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ปี 2 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติดในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Fermented total mixed ration, FTMR) โดยมีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 การพัฒนาข้อมูลบน Google Gantter รองรับการจัดการความรู้ ในโครงการเกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การผลิตหัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของ Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน Fatty Acid Desaturase 2 (FAD2). 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 และการย่อยสลายในกระเพาะหมักของRecombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน FAD2 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Relationships among Feed Intake, Blood Metabolites, Follicle Size and Progesterone Concentration in Ewes Exhibiting or Not Exhibiting Estrus after Estrous Synchronization in the Tropics. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Comparison of Dry Matter Degradation with In Vitro Gas Production and Nylon Bag Degradability Technique for Evaluating Rice Straw and Guinea Grass Silage 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Estibility and Protein Content Improvement of Corncob Silage Using Chicken Feather Partially Digested by Bacillus subtilis G8. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์และการเปลี่ยนสัดส่วนของลูกโคนมด้วยน้ำเชื้อคัดเพศ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 ผลของการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน FAD2 ต่อปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 และผลผลิตน้ำนมในโคนม 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 ผลของการเสริมเชื้อ Bacillus spp. ต่อการย่อยเยื่อใยอาหารในโคพ่อพันธุ์ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 ผลของการเสริมเชื้อ Bacillus spp. ต่อการย่อยเยื่อใยอาหารในโคพ่อพันธุ์. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 ผลของการเสริมแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลคติคในหญ้าเนเปียร์หมักปากช่อง 1 หมัก ต่อการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 ผลการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน FAD2 ต่อปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 และผลผลิตน้ำนมโคนม. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 ผลการเสริมแบคทีเรียชนิดสร้างกรดแลตติคในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมักต่อการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 กิจกรรมเอนไซม์และการย่อยสลายเปลือกและซังข้าวโพดโดยแบคทีเรียที่ย่อยลิกนินจากกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 กิจกรรมเอนไซม์และการย่อยสลายเปลือกและซังข้าวโพดโดยแบคทีเรียที่ย่อยลิกนินในกระเพาะหมักของโคขาวลำพูน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 คุณค่าทางโภชนะและการย่อยสลายของอาหารผสมครบส่วนที่มีเปลือกและซังข้าวโพดที่ปรับปรุงโดยแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะหมักของโคดอย. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 Identification of Hemi-cellulolytic Bacteria in Rumen of White Lamphun Cattle by 16s rDNA Sequence Analysis 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
59 การผลิตอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์และเพิ่มลูกโคนมเพศเมีย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 การจัดการแม่โคตัวให้และตัวรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและการเพิ่มสัดส่วนลูกโคนมเพศเมีย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 อัตราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์ในเลือดของแกะเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยอาหารพลังงานสูงในระหว่างคลื่นการพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 การผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Fermented total mixed ration, FTMR) โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 การผลิตกากมันสำปะหลังคุณภาพสูงโดยใช้่ Recombinant Saccharomyce cerevisiae ที่มียีน Delta Desaturase เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับอาหารโคนม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 Effect of Microbial Inoculants on in vitro Ruminal Fermentation of Maize Cob and Husk in Northern Native Cattles 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะรูเมนของโคดอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาวลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ สมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำพูนเพื่อผลิต โคขุนคุณภาพ (CMU Beef) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 ผลของการปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดโดยใช้จุลินทรีย์และสารเคมีต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 ผลของการปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดโดยใช้จุลินทรีย์และสารเคมีต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 ผลของขนาดและการใช้เชื้จุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายของเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนและโคดอย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 ผลของขนาดและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายของเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนและโคดอย. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 ผลของระดับการใช้กากมันสำปะหลังแห้งจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะหมักและการย่อยได้ในโคพื้นเมืองเจาะกระเพาะ. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 ผลของการเสริมยูเรียและกากน้ำตาลต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพดหมัก และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคดอย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 ผลของการเสริมยูเรียและโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับ Pleurotus ostreatus และ Coriolus versicolor ต่อคุณภาพเปลือกข้าวโพดหมักและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรแบคทีเรียในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน โดยการสร้าง 16S rDNA clone libraries 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลส ในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 ค่าการย่อยได้และพลังงานของเปลือกข้าวโพดหมักที่เสริมยูเรียและโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับ Pleurotus ostreatus และ Coriolus versicolor ในโคขาวลำพูน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 Effect of Microbial Inoculants and Chemical Treatment on in vitro Ruminal Fermentation of Maize Cob and Husk in White Lamphun Cattles 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคขาวลำพูน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการหยาบสำหรับโคขาวลำพูน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 ผลของอาหารที่ใช้ขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคคัดทิ้ง. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 ผลของอาหารที่ใช้ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของแม่โคนมคัดทิ้ง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
86 มูลค่าเพิ่มของเนื้อโคนมเพศเมียคัดทิ้งขุน โดยการเพิ่มความน่ารับประทาน ด้วยการฉีดสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ปีที่ 2 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ทศพล มูลมณี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มินตรา ศีลอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Hien Van Doan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วัชรพงศ์ นรพัลลภ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2559 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 ปริญญาเอก Animal Molecular Genetics Animal Molecular Genetics Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , Germany

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 10:33:25

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-10 10:37:19