นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. JOWAMAN KHAJARERN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of dietary addition of Flaxseed and fish oil on Laying performance, egg yolk fatty acids and cholesteral in yolk and serum of Laying hens 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Kaentawan (Jerusalem artichoke) in Animal Feeds 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 The influence of metal amino acid complexs supplementation on growth, croup fat thickness, hoof development, bone strength indicators and blood chemistry of growing horses 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การใช้สมุนไพรในอาหารสัตว์ไทยมุ่งสู่มาตรฐานอาเซียน 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากในไก่เนื้อ 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ประสิทธิภาพของการเสริมซิมไบโอติคในอาหารไก่กระทง 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 ประสิทธิภาพของอิมัลซิไฟเออร์ภายนอกต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของไก่เนื้อ 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? ) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของ แม่สุกร และลูกสุกร 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม เฮอร์บาท็อบ-มิกซ์? และ/หรือมู-พลัส? ในอาหารต่อสมรรถผลิตในลูกสุกรหย่านม 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-11-07 03:17:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-11-07 15:19:05