นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย สืบกุล กาญจนสุกร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย สืบกุล กาญจนสุกร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suebkul Kanjanasuk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วาจารี วีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-10-26 11:50:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -