นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง สุตะพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Boonsong Sutapun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 111 ถ.มหาวืทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
  • อีเมล : boonsong@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การคำนวณความหนาเลนส์แบบแอสเฟียริกจากสัญญาณคอนโฟคอล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รินธรรม ธารมุกตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จิราวรรณ สำอางศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 วรดร ไผ่เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ปัญญา เทพสิงห์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 เพ็ญศิริ เอกจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 มะรอนิง สาแลมิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ฑิลฎา คงพัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 อรพรรณ จันทร์เทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 พรรณี เจริญธนวิธ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-10-02 14:17:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -