นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว เภทรา สิริสรรพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว เภทรา สิริสรรพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Petra Sirisup
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Asst. Prof.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 สุพัตรา พรมดำ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อุมาภรณ์ ยศเจริญ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 คุณากร คงชนะ Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 พิมล เกษมเสาวภาคย์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วาสินี มีเครือเอี่ยม Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ทิศากร ไชยมงคล Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 สมควร คำลือ Mrs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 04:33:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -