นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปรารถนา อินบุญรอด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปรารถนา อินบุญรอด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Prattana inboonrod
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ไพโรจน์ วิริยจารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-08-08 11:12:18

แก้ไขล่าสุดโดย : -