นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปรารถนา ขะมานาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปรารถนา ขะมานาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Prattana Khamanam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พรชัย ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิรมล อุตมอ่าง อาจารย์, รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-08-08 11:12:18

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 10:36:57