นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Patapong Towiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-965105
  • อีเมล : patapongt@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (DIVISION OF RHEUMATOLOGY)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาชนิดเปิดของผลของกาแฟชนิดที่มีคาเฟอีนและไม่มีคาเฟอีนต่อระดับกรดยูริกในเลือด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วัชรา พิจิตรศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อัสดง วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สรัสวดี เถลิงศก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สรวิศ บุญญฐี อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สนธิ มาลกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มนธิชา กัลยาลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2561 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 15:43:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -