นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.นพ. ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Patapong Towiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-965105
  • อีเมล : patapongt@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (DIVISION OF RHEUMATOLOGY)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาชนิดเปิดของผลของกาแฟชนิดที่มีคาเฟอีนและไม่มีคาเฟอีนต่อระดับกรดยูริกในเลือด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศิวาพร ผลดีนานา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 จารุวัฒน์ ขุนรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/08/2561 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 15:43:36

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-03-09 13:38:22