นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จินตนา ว่องวิกย์การ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จินตนา ว่องวิกย์การ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jintana Wongwiggan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964621
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
เรื่องที่สนใจ
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจำแนกยีสต์ที่พบในน้ำหมักข้าวทำเองที่บ้าน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และการยับยั้งการเกาะโดยสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพผลิตจากยีสต์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุเทพ ภาสุระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุดสายชล หอมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กฤตปภัช ตันติอมรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ธัชพล เมธารัชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มนตรา ศรีษะแย้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 สรวิชญ์ อุปคุตฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/08/2561 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 ปริญญาเอก Science Microbiology University of Kent

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 14:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-11-15 12:22:55